Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
Ankiety społecznie zaangażowane

Regulamin

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania internetowego Panelu „Ankiety Pro Bono” prowadzonego przez IMAS International Sp. z o.o. z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.ankietyprobono.pl, który udostępniany jest usługobiorcom nieodpłatnie i zawiera postanowienia wymagane przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (teksy jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Definicje

2.1. Organizator – „IMAS – International” - Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000198616, NIP: 895-00-22-167, REGON: 930328918, kapitał zakładowy: 176 000 zł.
2.2. Panel (badawczy lub internetowy) – jest to należąca do Organizatora internetowa baza danych potencjalnych respondentów, którzy wyrazili gotowość udziału w projektach badawczych, do których w przyszłości zostaną zaproszeni.
2.3. Uczestnictwo – oznacza zbieranie punktów za udział w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej, prowadzonych głównie w postaci ankiet internetowych oraz ankiet telefonicznych. Oznacza też zbieranie punktów za rekrutację innych osób do Panelu, prawo do wynagrodzenia za udział w badaniach oraz dostęp do wybranych wyników badań.
2.4. Uczestnik – zarejestrowana w Ankietach Pro Bono osoba, która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała go, przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2.5. Uczestnik nieaktywny – Uczestnik, który nie wypełnił żadnej ankiety (całej lub części) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2.6. Ankieta internetowa – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) za pomocą kwestionariuszy przekazywanych respondentom przez Internet.
2.7. Ankieta telefoniczna - jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) przez ankietera w trakcie rozmowy z respondentem na podstawie listy pytań zadawanych przez telefon.
2.8. Partner lub Organizacja - jest to organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)., która na mocy stosownej umowy współpracuje z Organizatorem w zakresie promocji Uczestnictwa w Panelu wśród swoich pracowników, wolontariuszy i sympatyków, w zamian za co gwarantuje sobie ich wsparcie w postaci przekazywania na rzecz Partnera ustalonej część wynagrodzenia za Uczestnictwo w Panelu.
2.9. Pomaganie Przez Klikanie - jest to akcja wspierająca Partnerów, polegająca na przekazywaniu przez Organizatora ustalonych kwot pieniężnych w zamian za każde kliknięcie przez Uczestników w link prowadzący do ankiety w Panelu.
2.10. Punkt – jednostka liczbowa, w której nagradzany jest Uczestnik w zamian za wypełnianie zadań w ramach Uczestnictwa.
2.11. Rozliczenie - czynność podziału zebranych przez Uczestnika Punktów na Wynagrodzenie oraz Punkty Należne Organizacji. Rozliczenie jest wykonywane przez Uczestnika w momencie osiągnięcia minimalnej liczby Punktów określonej w Regulaminie. O podziale decyduje Uczestnik składając dyspozycję elektroniczną za pośrednictwem swojego konta.
2.12. Wynagrodzenie - część zebranych przez Uczestnika Punktów, pozostająca do dyspozycji Uczestnika po Rozliczeniu.
2.13. Punkty Należne Organizacji - część zebranych przez Uczestnika Punktów, które Uczestnik przekazuje na rzecz wybranej Organizacji. Od chwili Rozliczenia przestają one być do dyspozycji Uczestnika.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zobowiązujące Uczestników do ich przestrzegania.
3.2. Zgoda na udział w ankiecie (internetowej lub telefonicznej) oznacza zawarcie między Organizatorem a Uczestnikiem umowy, stanowiącej podstawę do wypłaty Wynagrodzenia.
3.3. Komunikacja z Uczestnikiem odbywa się głównie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty e-mail i formularzy internetowych. Informacje przesłane tą drogą są wiążące dla obu stron.
3.4. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR opublikowanymi na stronie www.esomar.org, oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) opisanym na stronie www.pkjpa.pl.
3.5. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Panelu, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24.05.2018). Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.5.1. realizacji badań marketingowych i społecznych przez Organizatora,
3.5.2. rekrutacji do Panelu,
3.5.3. przekazywania wiadomości z wynikami badań, komunikatami i ogłoszeniami Organizatora.
3.6. Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, ich opinii i postaw wobec różnych spraw. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie powierzone mu poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasady, którymi kieruje się Panel w ramach ochrony danych osobowych i prywatności Uczestnika zawarte są w „Polityce Prywatności” Panelu, którą można znaleźć pod adresem www.ankietyprobono.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/aid-54.
3.7. W trakcie Uczestnictwa w Panelu w systemie teleinformatycznym Uczestnika mogą zostać zainstalowane pliki cookies. Warunkiem Uczestnictwa jest techniczne umożliwienie instalacji plików cookies.
3.8. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Panelu.
3.9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

4. Rozpoczęcie Uczestnictwa

4.1. Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.

4.2. Do Panelu może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 13 lat, która faktycznie zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2.1. Małoletni uczestnik Panelu akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu i na przetwarzanie danych osobowych.
4.2.2. Małoletni uczestnik Panelu zobowiązuje się do przedstawienia pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na każde żądanie Organizatora.
4.2.3. Jeśli cel badań wymaga, aby Uczestnikiem miały być wyłącznie osoby z obywatelstwem polskim lub osoby pełnoletnie, w zaproszeniu do udziału będzie określone to ograniczenie.

4.3. Techniczne warunki Uczestnictwa.

Warunkiem Uczestnictwa jest połączenie z siecią Internet, aktualna przeglądarka internetowa (na przykład: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), w przypadku niektórych projektów konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java oraz cookies.

4.4. Rejestracja Uczestnika w Panelu

4.4.1. Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny na stronie www.ankietyprobono.pl poprzez podanie prawdziwych danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) daty urodzenia,
c) płci,
d) numeru telefonu komórkowego,
e) województwa,
f) kodu pocztowego,
g) miejscowości), oraz
zaznaczenie tamże pola potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz pola „Oświadczam, że akceptuję regulamin uczestnictwa w Panelu Ankiety Pro Bono”. Podanie danych nieprawdziwych stanowi naruszenie Regulaminu.
4.4.2. Dane Uczestnika wskazane w ust. 4.4.1. lit. b-d są danymi niezbędnymi do świadczenia przez Organizatora usługi drogą elektroniczną.
4.4.3. W przypadku nieudostępnienia przez Uczestnika danych wskazanych w ust. 4.4.1. lit. a-g Organizator może odmówić świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.4.4. Uczestnik potwierdza zgodę na Uczestnictwo w Panelu poprzez wypełnienie dostarczonej przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) ankiety rejestracyjnej. Prawidłowe wypełnienie ankiety rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.4.5. Rejestrując się samodzielnie w Panelu, Uczestnik zobowiązuje się do wspierania Organizacji, przekazując na ich rzecz Punkty Należne Organizacji. Wybór wspieranej Organizacji należy do Uczestnika.
4.4.6. Rejestrując się z polecenia Partnera, Uczestnik zobowiązuje się stale wspierać tego Partnera, przekazując mu Punkty Należne Organizacji. Uczestnik nie ma możliwości odstąpienia od wspierania tego Partnera.

4.5. Status Uczestnictwa

Po zarejestrowaniu się Uczestnik uzyskuje aktywny status. Oznacza to, że Uczestnik może wziąć udział w badaniach, o ile zostanie do nich zaproszony.

4.6. Rejestrowanie wielu kont

Uczestnik może być zarejestrowany w Panelu tylko pod jednym loginem. Rejestrowanie się pod większą liczbą loginów stanowi naruszenie Regulaminu.

5. Udział w badaniach

5.1. Zaproszenia do udziału w badaniach
5.1.1. Uczestnik otrzymuje do badania specjalne zaproszenie, określające:
a) czas trwania ankiety,
b) maksymalną liczbę punktów za jej wypełnienie,
c) termin zakończenia badania,
d) informacje o przyznaniu punktów mimo że Uczestnik nie należy do właściwej grupy docelowej badania,
e) oraz informacje o dodatkowej gratyfikacji.
5.1.2. Uczestnik może zdecydować, czy chce wziąć udział w badaniu, do którego został zaproszony.
5.1.3. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach.

5.2. Wypełnianie ankiet
5.2.1. Rozpoczęcie wypełniania ankiety możliwe jest poprzez kliknięcie na link dołączony do zaproszenia lub poprzez zalogowanie się w internetowym koncie Uczestnika i stamtąd uruchomienie ankiety.
5.2.2. Warunkiem przyjęcia ankiety przez Organizatora jest zakończenie jej w terminie określonym w zaproszeniu.

5.3. Pomaganie Przez Klikanie

O ile w badaniu jest to przewidziane, każdy Uczestnik rozpoczynający wypełnianie ankiety bierze udział w akcji Pomaganie Przez Klikanie.

5.4. Dostęp do wybranych wyników badań

Uczestnik ma prawo wglądu do wyników niektórych badań. Informacje o tej możliwości będą umieszczane w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.

5.5. Zachowania zabronione podczas wypełniania ankiet.

5.5.1. Używanie programów do automatycznego wypełniania ankiet.
5.5.2. Udzielanie odpowiedzi nierzetelnych i nieużytecznych, na przykład poprzez wpisywanie przypadkowych znaków lub słów niezwiązanych z tematem.
5.5.3. Udzielanie odpowiedzi niedbałych, na przykład spowodowanych zbyt szybkim wypełnianiem ankiet (potwierdzone metodami porównania czasów odpowiedzi wszystkich uczestników badania).
5.5.4. Udzielanie odpowiedzi niezgodnych z prawdą, na przykład poprzez deklarowanie nieprawdziwych danych demograficznych, poznawczych lub behawioralnych.
5.5.5. Celowe udzielanie odpowiedzi nielogicznych, niespójnych bądź istotnie różnych od zaznaczonych bądź wpisanych w innych pytaniach lub ankietach przez tego samego Uczestnika, wykrytych podczas procedur kontrolnych prowadzonych przez Organizatora.

6. Punkty

6.1. Za uczestnictwo w badaniu Uczestnik otrzymuje punkty, jeśli:
6.1.1. zostało to określone w zaproszeniu do udziału w badaniu,
6.1.2. wypełni ankietę w całości lub w zakresie zgodnym z celem badania i w terminie,
6.1.3. wypełni ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą,
6.1.4. należy do właściwej grupy docelowej badania, o ile zaproszenie to przewiduje.

6.2. Gromadzone w kolejnych badaniach Punkty sumują się.
6.3. Niewykorzystane Punkty pozostają na koncie Uczestnika bezterminowo i sumują się z Punktami zdobywanymi w kolejnych badaniach.
6.4. Punkty są przeliczane wg przelicznika 10 pkt = 1 zł.

7. Zasady Rozliczania

7.1. W każdym momencie Uczestnik może dokonać Rozliczenia, jeżeli liczba Punktów jest równa lub przewyższa 300 pkt.
7.2. W ramach jednej operacji Rozliczenia Uczestnik jest zobowiązany do ustalenia liczby Punktów Należnych Organizacji przy czym:
7.2.1. jeśli jest zarejestrowany zgodnie z zasadą opisaną w ust 4.4.5., przekazuje łącznie minimum 20% z całości Rozliczenia na rzecz jednej lub więcej Organizacji,
7.2.2. jeśli jest zarejestrowany zgodnie z zasadą opisaną w ust. 4.4.6.. przekazuje minimum 20% z całości Rozliczenia na rzecz wspieranego Partnera, zachowując prawo do przekazania dodatkowych części Rozliczenia na rzecz innych Organizacji.
7.3. Pozostałe Punkty, poza przekazanymi wg zasady w ust. 7.2 traktowane są jako Wynagrodzenie Uczestnika.

8. Zasady wypłaty Wynagrodzenia

8.1. Forma Wynagrodzenia
8.1.1. Wynagrodzenie jest realizowane w formie przelewu pieniężnego na wskazane przez Uczestnika konto.
8.1.2. Kwota Wynagrodzenia jest ustalana w chwili Rozliczenia dostępnych Punktów, po przeliczeniu wg zasady opisanej w ust. 6.4.
8.1.3. Wynagrodzenie może mieć także inne formy np. nagrody rzeczowej. Zasady przyznawania innych form wynagrodzenia zostaną szczegółowo ustalone w zaproszeniu.
8.1.4. W przypadku wypłaty środków finansowych na rachunek bankowy małoletniego, małoletni zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego przed przekazaniem środków. Przekazanie pisemnej zgody jest warunkiem wypłaty środków finansowych małoletniemu.

8.2. Realizacja wypłaty Wynagrodzenia.

Zgłaszając żądanie wypłaty Wynagrodzenia, Uczestnik wystawia rachunek do umowy Uczestnictwa w Panelu. Do kwoty wypłaty doliczany zostaje stosowny podatek, którego koszt pokrywa w całości Organizator.

8.3. Terminy.
8.3.1. Realizacja wynagrodzenia dokonywana jest po spełnieniu przez Uczestnika warunku, o którym mowa w ust. 8.1.1.
8.3.2. Przelew pieniężny na konto wskazane przez Uczestnika dokonywany jest podczas najbliższej sesji płatniczej. W każdym miesiącu przewidziane są dwie sesje płatnicze – w połowie oraz do końca danego miesiąca kalendarzowego.

9. Zasady wspierania Organizacji

9.1. Forma wspierania Organizacji

Zsumowana liczba Punktów Należnych Organizacji pochodzących od różnych Uczestników, przekazywana jest na rzecz Partnera w formie Darowizny od Organizatora na rachunek bankowy Organizacji, po przeliczeniu Punktów wg zasady opisanej w ust. 6.4.

9.2. Terminy.
Realizacja wpłat na konto Organizacji dokonywana jest cztery razy w roku, zbiorczo na podstawie dyspozycji złożonych przez różnych Uczestników w trzech poprzedzających miesiącach:
a) do 20 stycznia realizowane są wpłaty, których dyspozycje złożono od października do grudnia poprzedniego roku,
b) do 20 kwietnia realizowane są wpłaty, których dyspozycje złożono od stycznia do marca danego roku,
c) do 20 lipca realizowane są wpłaty, których dyspozycje złożono od kwietnia do czerwca danego roku,
d) do 20 października realizowane są wpłaty, których dyspozycje złożono od lipca do września danego roku.

10. Akcja „Zaproś znajomych”

10.1. Akcja „Zaproś znajomych” jest zawieszona do odwołania.

10.2. Punkty zdobyte w ramach akcji „Zaproś znajomych” przed dniem 15 stycznia 2018 roku pozostają do dyspozycji Uczestników i są wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 9.

11. Poufność.

11.1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek ankietą, projektem, kwestionariuszem lub inną formą badania rynku mającą związek z Panelem i Uczestnictwem w nim.
11.2. Uczestnik powiadomi Organizatora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.
11.3. Niespełnienie warunków z punktów 11.1 oraz 11.2 daje podstawę do usunięcia Uczestnika z Panelu.

12. Konsekwencje naruszenia zasad Regulaminu.

12.1. Organizator zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do:
12.1.1. usunięcia konta Uczestnika,
12.1.2. niewypłacenia wynagrodzenia uzyskanego podczas uczestnictwa w badaniach,
12.1.3. nienaliczenia punktów.
12.2. Jeśli Uczestnik w trakcie badania dopuści się jednego lub kilku zachowań zabronionych podczas wypełniania ankiet. opisanych w ust. 5.5, może on stracić prawo do otrzymania punktów za udział w badaniu. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce w trzech różnych badaniach, Uczestnik zostanie usunięty z Panelu.

13. Zakończenie Uczestnictwa.

13.1. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Uczestnictwa, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
13.2. Organizator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia.
13.3. Dla rozwiązania umowy w sposób określony w ust. 13.1. lub 13.2. wystarczające jest wysłanie oświadczenia woli w postaci elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej Organizatora (w przypadku o którym mowa w ust. 13.1.) lub Uczestnika (w przypadku o którym mowa w ust. 13.2).
13.4. W przypadku rozwiązania umowy dane osobowe Uczestnika zostają nieodwracalnie usunięte.
13.5. Organizator może usunąć Uczestnika nieaktywnego. W takim przypadku Uczestnik nieaktywny jest zawiadamiany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jego dane osobowe zostaną usunięte po 30 dniach od wysłania zawiadomienia, o ile Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w celu potwierdzenia chęci dalszego uczestnictwa. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne także w przypadku niedostarczenia wiadomości z powodu zmiany adresu elektronicznego Uczestnika, o którym Organizator nie został poinformowany.
13.6. Osoba, która przestaje być Uczestnikiem Panelu na zasadzie zawartej w ust.12.2, 13.1,13.2. lub 13.5. tego Regulaminu może przed usunięciem konta dokonać Rozliczenia logując się do swojego konta w Panelu. Po usunięciu konta niewykorzystane Punkty podlegają umorzeniu, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust.13.8.
13.7. Minimalna kwota umożliwiająca operację Rozliczenia Uczestników rezygnujących lub usuniętych z Panelu na zasadzie zawartej w ust. w ust.12.2, 13.1, 13.2. lub 13.5. tego Regulaminu ustalona jest na poziomie 300 pkt. W przypadku posiadania mniejszej liczby punktów, środki te podlegają umorzeniu, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust.13.8.
13.8. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał Rozliczenia przed ostatecznym zakończeniem Uczestnictwa, a był zarejestrowany zgodnie z zasadą opisaną w ust. 4.4.6., Organizator przekazuje na rzecz Partnera powiązanego z Uczestnikiem 20% Punktów w ramach Punktów Należnych Organizacji.

14. Postępowanie reklamacyjne

14.1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą Uczestnictwa w Panelu w drodze korespondencji elektronicznej na adres: pomoc(at)ankietyprobono.pl (zamiast at należy wstawić @). 
14.2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie jednego miesiąca od wystąpienia tego zdarzenia.
14.3. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Uczestnika, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
14.4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Uczestnika. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

15. Ochrona praw autorskich

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do niewykorzystywania treści przekazywanych przez Organizatora w ramach projektów badawczych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). W szczególności zabroniona jest sprzedaż, zamiana, modyfikacja, reprodukcja, rozpowszechnianie lub publikowanie przekazanych Uczestnikowi treści.

16. Ochrona danych osobowych Uczestników

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej, al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście, pod wskazanym w pkt. 1 adresem siedziby albo za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@imas.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania do badań oraz realizowania wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w badaniach, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do czasu ich usunięcia przez Administratora z powodów uwzględnionych w Regulaminie. Ponadto, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
5. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane Uczestników nie będą przekazane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w panelu.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.ankietyprobono.pl
17.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania wynikających z działania zewnętrznego operatora świadczącego te usługi.
17.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie, o czym będzie informował Uczestników drogą e-mailową z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie. W terminie 7 dni od powiadomienia Uczestnika o planowanej zmianie lub modyfikacji Regulaminu, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z Uczestnictwa składając drogą e-mailową rezygnację. Niezłożenie przez Uczestnika rezygnacji w powyższym terminie poczytuje się jako jego akceptację na wprowadzone w Regulaminie zmiany lub modyfikacje, a także jako jego dalsze Uczestnictwo w Panelu.
17.4. Uczestnictwo w Panelu nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 612).
17.5. Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2018 roku.